Ποιος και γιατί.

Η ατομική επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο “PKAPPS” (Αριθ. Γ.Ε.Μ.Η.148871103000), η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (εφεξής «PKapps»), δημιούργησε και διαχειρίζεται μεταξύ άλλων και τον παρόντα διαδικτυακό τόπο “maitrr.com” είτε “katiallo.maitrr(dot)com” (εφεξής «Maitrr»), με κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών, σε δημιουργούς, επαγγελματίες & επιχειρήσεις, επιπλέον λύσεων (i)προβολής στο διαδίκτυο καθώς επίσης (ii)επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του κοινού είτε και των πελατών τους.

H επιχείρηση PKapps, μέσω του Maitrr, επιθυμεί να παρέχει σύνολα επιμέρους υπηρεσιών με χαρακτηριστικά και πιθανά οφέλη ανάλογα των πακέτων που μπορεί να προωθούνται και τα οποία θεωρεί πως μπορούν να είναι χρήσιμα και συμφέροντα για ιδιοκτήτες, δημιουργούς, επαγγελματίες & επιχειρήσεις. Από αναβάθμιση μιας απλής καταχώρισης στον οδηγό – κατάλογο του ιστότοπου Maitrr με περισσότερες φωτογραφίες, κατηγορίες ή και λέξεις κλειδιά που θα βοηθούσαν να βρεθούν ευκολότερα σε τυχόν αναζητήσεις επισκεπτών του οδηγού – καταλόγου, μέχρι λύσεις με εργαλεία-εφαρμογές τρίτων ή και “custom” για online πωλήσεις, qrmenu, φόρμες παραγγελιοληψίας, chatbots κλπ. Περισσότερα σχετικά με τυχόν αναληφθείσες ευθύνες είτε ειδικούς όρους και προϋποθέσεις, θα αναφέρονται πάντα κατά τη διαδικασία σύναψης σχετικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. Η όποια συναλλαγή με την επιχείρηση PKapps, αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών απλής καταχώρισης και των πακέτων αναβάθμισης που προωθούνται στον ιστότοπο Maitrr, γίνεται στα πλαίσια επιχειρηματικής – επαγγελματικής ιδιότητας/δραστηριότητας του εκάστοτε δημιουργού, επαγγελματία /επιχείρησης, κάτι που πάντα καλείται να δηλώσει ότι αναγνωρίζει όπως επίσης ότι δεν είναι δυνατό να ισχυριστεί ότι ενεργεί εν προκειμένω ως καταναλωτής.

Άλλες χρήσεις που εξυπηρετούνται :

α. Ιδιώτες, Δημιουργοί, Επαγγελματίες & Επιχειρήσεις, μέσω των καταχωρίσεων στον οδηγό – κατάλογο του ιστότοπου, καταφέρουν να προβάλλουν τις πληροφορίες που επιθυμούν στους επισκέπτες του ιστότοπου είτε σε κοινό που εκείνοι αποβλέπουν διαμοιραζόμενοι απευθείας τον σύνδεσμο της σελίδας προβολής που αφορά την καταχώρισή τους. Ωστόσο, η υπηρεσία καταχώρισης στον οδηγό-κατάλογο Maitrr δεν αποτελεί ούτε δύναται να ερμηνευθεί ως πράξη διαφημιστικής προβολής ή ως διαμεσολάβηση για την εξεύρεση πελατείας, ούτε υπόσχεται σε οποιονδήποτε αύξηση ή διατήρηση της πελατείας του είτε άλλο σχετικό όφελος.

β. Επισκέπτες του ιστότοπου, μέσω απευθείας συνδέσμων ή απλών αναζητήσεων με φράσεις/λέξεις είτε μέσω χρήσης φίλτρων, μπορούν να βρουν πληροφορίες, στοιχεία και ίσως επίσης κανάλια επικοινωνίας με ιδιώτες, δημιουργούς, επαγγελματίες & επιχειρήσεις που προβάλλονται στον οδηγό – κατάλογο του ιστότοπου.

Όροι

  • Η επιχείρηση PKapps δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, τους Όρους, ενημερώνοντας το κείμενο αυτό με μόνη την έγγραφη ενσωμάτωση της τροποποίησης στο παρόν, χωρίς την ανάγκη τυχόν προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης.
  • Εφόσον η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Maitrr ρυθμίζεται από ξεχωριστούς όρους χρήσης, οι τελευταίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους Όρους της παρούσας σελίδας, αλλά υπερισχύουν έναντι αυτών, όπου ρυθμίζουν το ίδιο ζήτημα με διαφορετικό τρόπο.
  • Το περιεχόμενο του ιστότοπου Maitrr (και οι Όροι της παρούσας σελίδας) έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα ενώ ανανεώνεται και τροποποιείται συνεχώς. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια ώστε τα στοιχεία, οι πληροφορίες και το οπτικοακουστικό υλικό που αποτελούν το περιεχόμενο του Maitrr να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Η επιχείρηση PKapps δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και δεν ευθύνεται έναντι ιδιοκτητών, δημιουργών, επαγγελματιών & επιχειρήσεων ή/και του επισκέπτη ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο, ανακριβή ή ανεπίκαιρο χαρακτήρα τους.
  • O ιστότοπος Maitrr παρέχει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που διατίθενται “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η επιχείρηση PKapps δεν δεσμεύεται, ούτε παρέχει εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι δημιουργών, επαγγελματιών & επιχειρήσεων ή/και του επισκέπτη ή τρίτου από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του Maitrr ή/και αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών ή/και από τυχόν παράνομες πράξεις και παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ως εκ τούτου, ιδιοκτήτες, δημιουργοί, επαγγελματίες & επιχειρήσεις όπως επίσης οι επισκέπτες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το αναρτημένο περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου του Maitrr.
  • O ιστότοπος Maitrr ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Η επιχείρηση PKapps δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων, τις πληροφορίες που διατίθενται, την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητά τους, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς οι χρήστες – επισκέπτες έχουν πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική τους ευθύνη, υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους των ιστοσελίδων αυτών για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την επίσκεψη ή/και τη χρήση τους όπως και να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης αυτών.
  • Όλα τα ονόματα προϊόντων, τα λογότυπα και οι επωνυμίες αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Όλα τα ονόματα εταιρειών, προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο Maitrr προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης. Όλο το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχεται μόνο για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης και δεν αποτελεί ιατρική, νομική, οικονομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή για οποιοδήποτε θέμα.
  • Η επιχείρηση PKapps καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Maitrr, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Κατά συνέπεια, όλοι αποδέχονται ότι η επιχείρηση PKapps δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται διάφορες αιτίες. Ως εκ τούτου, η επιχείρηση PKapps δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη), προερχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης σ’αυτόν, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους είτε την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση PKapps διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία εξ ολοκλήρου ή μέρους-τμήματος του Maitrr για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θεωρείται απαραίτητο.
  • Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. H επιχείρηση PKapps δε φέρει καμία ευθύνη έναντι οιωνδήποτε που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς αλλοδαπού, ενωσιακού και ελληνικού δικαίου, σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. H επιχείρηση PKapps δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και ως εκ τούτου δε δύναται να της καταλογισθεί οιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους ή και χορηγούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.
  • H επιχείρηση PKapps μέσω του οδηγού – καταλόγου στον ιστότοπο Maitrr, παρέχει ένα «μέρος» όπου κάποιος (όπως ένας δημιουργός, επαγγελματίας είτε και μια επιχείρηση) μπορεί να ζητήσει να δημοσιευτούν πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε έργο του – προϊόν – υπηρεσία – προσφορά – ενέργεια κλπ θέλει να προβάλει/προωθήσει/πουλήσει, ενώ οι επισκέπτες του ιστότοπου, μέσω απευθείας συνδέσμων ή απλών αναζητήσεων με φράσεις/λέξεις είτε μέσω χρήσης φίλτρων, μπορούν να βρουν μεταξύ άλλων πληροφοριών, τα έργα, προϊόντα ή και τις υπηρεσίες αυτές. Δεν υπάρχουν διαδικασίες ειδικού ελέγχου καθώς η επιχείρηση PKapps μέσω του οδηγού – καταλόγου στον ιστότοπο Maitrr έχει μόνο σκοπό να παρέχει κάποια μέσα για τη σύνδεση και των δύο μερών. Οτιδήποτε συμβαίνει πέραν αυτού, όπως πληρωμές, παραδοτέα, ραντεβού, εργασίες κλπ, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της επιχείρησης PKapps. Ως εκ τούτου, η επιχείρηση PKapps δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζητήματα που προκύπτουν από την όποια συναλλαγή – συμφωνία – απλή επικοινωνία μεταξύ των δύο μερών κάθε φορά. H επιχείρηση PKapps δεν αναλαμβάνει κάποια ευθύνη για τα δεδομένα που δημοσιεύονται και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε απόφαση αγοράς βάση αυτών των δεδομένων.
  • Αν και η επιχείρηση PKapps καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του Maitrr από ψηφιακούς ιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς ή κακόβουλες επιθέσεις τρίτων. Συνεπώς κάθε χρήστης – επισκέπτης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του Maitrr ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον τερματικό εξοπλισμό του.
 

Cookies & Προσωπικά δεδομένα

H επιχείρηση PKapps μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών – επισκεπτών χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως τα cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον τερματικό εξοπλισμό κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον εξοπλισμό αυτό ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση της συσκευής με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί κάθε χρήστης/επισκέπτης, το είδος της συσκευής, το λειτουργικό της σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές τέτοιες πληροφορίες.

Ο κάθε χρήστης – επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει τον φυλλομετρητή (browser) του, κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Επισημαίνεται ότι εφόσον έχει απενεργοποιήσει την αποδοχή cookies , ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες ή λειτουργίες που παρέχονται στον ιστότοπο Maitrr.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί Όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με την παροχή του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντα διαδικτυακού τόπου , που τυχόν προκύψει είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Η επίσκεψη και χρήση του ιστότοπου Maitrr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά είτε λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα όπως επίσης προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι με προϊόντα και υπηρεσίες σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να είναι διαφημιζόμενοι σύνδεσμοι (affiliate links) οπότε και η επιχείρηση θα λάβει προμήθεια για αγορές που ίσως ακολουθήσουν.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ διαδικτυακου καταλογου

Ψηφιακές λύσεις λειτουργίας, παρουσίασης, προβολής, επικοινωνίας, εξυπηρέτησης και εκπαίδευσης.

2020-2024 © Maitrr στην υπηρεσία σας